جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای بسته شدن در

سه شنبه 16 آگوست 2016

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای بسته شدن در  گرفته است.

دانلود