جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای تبر زدن

دوشنبه 26 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای تبر و تیشه زدن قرار گرفته است.

دانلود