جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای لولای درب روغن نخورده

سه شنبه 08 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای غژغژکردن لولای درب روغن نخورده قرار گرفته است.

دانلود