جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای بازکردن قفل

شنبه 28 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای باز کردن قفل قرار گرفته است.

دانلود