جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای دوربین دیجیتال

دوشنبه 30 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای دوربین دیجیتال قرار گرفته است.

دانلود