جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای قراردادن کارت

یکشنبه 11 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت صدای قراردادن کارت قرار گرفته است.

دانلود