دانلود فایل صوتی شلیک مسلسل
دانلود فایل صدای تیراندازی
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای شلیک مسلسل قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان