دانلود فایل صوتی صدای ریختن فلزات
دانلود فایل صدای ریختن فلزات
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای افتادن فلزات قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان