دانلود فایل صوتی هیلتر
فاقد تصویر شاخص
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای هیلتر و چکش بادی قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان