جستجوی گویندگان

نمونه صدا های گویندگان آواگر ( بتیس )

گویندگان

نمونه صدای گویندگان

- ضبط پیغام انتظار برای تلفن گویا و سیستم های سانترال

- ضبط و سناریو پیامک صوتی

- ضبط ، تنظیم و تولید صدا برای مراکز تلفن و چارت های گویا

- ضبط کلیه فرامین صوتی مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی

- ضبط صدا جهت استفاده در تیزرهای تبلیغاتی اینترنتی ، رادیویی و تلویزیونی

گویندگان آواگر
کد : 6590801
گویندگان خانم
کد : 6490801
گویندگان آقا
کد : 6390801
گویندگان آقا
کد : 6290801
گویندگان آقا
کد : 6190801
گویندگان آقا
کد : 5990701
گویندگان خانم
کد : 5890701
گویندگان خانم
کد : 5790701
گویندگان خانم
کد : 5690701
گویندگان آقا
کد : 5590601
گویندگان آقا
کد : 5390601
گویندگان خانم
کد : 5190601
گویندگان خانم
کد : 5090601
گویندگان آقا
کد : 5290601
گویندگان آقا
کد : 4990601
گویندگان آقا
کد : 4890501
گویندگان آقا
کد : 4690501
گوینده انگلیسی آقا
کد : 4590501
گوینده انگلیسی خانم
کد : 4490501
گوینده انگلیسی آقا
کد : 4390501
گویندگان خانم
کد : 4190501
گویندگان خانم
کد : 4090501
گویندگان خانم
کد : 3990501
گویندگان خانم
کد : 3890501
گویندگان آقا
کد : 3790501
گویندگان خانم
کد : 3390301
گویندگان آقا
کد : 3190301
گویندگان خانم
کد : 3490301
گویندگان خانم
کد : 3690401
گوینده انگلیسی آقا
کد : 3290301
گویندگان خانم
کد : 3590401
گویندگان آقا