جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای بازکردن درب

دوشنبه 07 می 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای باز کردن درب قرار گرفته است.

دانلود