جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای بسته خرید

یکشنبه 22 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای پاکت خرید قرار گرفته است.

دانلود