جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای تسمه ی دستگاه

چهار شنبه 04 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای تسمه ی دستگاه قرار گرفته است.

دانلود