جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای توپ بسکتبال

یکشنبه 25 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای زدن توپ بستکتبال به زمین قرار گرفته است.

دانلود