جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای زنگ

سه شنبه 06 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود زنگ قرار گرفته است.

دانلود