جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای لولای در

یکشنبه 15 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای لولای در روغن نخورده قرار گرفته است.

دانلود

چهار شنبه 14 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای لولای در  قرار گرفته است.

دانلود