جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای انداختن سکه در تلفن سکه ای

چهار شنبه 21 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای انداختن سکه در تلفن سکه ای قرار گرفته است.

دانلود