جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای اسب اهریمن

شنبه 28 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای اسب اهریمن قرار گرفته است.

دانلود