جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای انفجار خمپاره

دوشنبه 04 ژوئن 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای انفجار خمپاره قرار گرفته است.

دانلود