جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای ریختن سکه ها

یکشنبه 01 آوریل 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ریختن سکهها قرار گرفته است.

دانلود