جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای زنجیر چرخ

یکشنبه 25 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای زنجیر چرخ  قرار گرفته است.

دانلود