جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای هواپیما ملخی

پنجشنبه 15 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای هواپیما ملخی قرار گرفته است.

دانلود