دانلود فایل صدای انداختن ریختن سکه ها
دانلود فایل صدای انداختن سکه به زمین
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ریختن سکهها قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان