دانلود فایل صدای بسته شدن در
دانلود فایل صدای بازکردن درب اداره
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای بسته شدن در  گرفته است. دانلود
توسط
تومان