دانلود فایل صدای لولای درب روغن نخورده
دانلود فایل صدای لولای درب روغن نخورده
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای غژغژکردن لولای درب روغن نخورده قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان