دانلود فایل صوتی انداختن سکه در تلفن سکه ای
دانلود فایل صدای انداختن سکه در تلفن سکه ای
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای انداختن سکه در تلفن سکه ای قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان