دانلود فایل صوتی ترمز ماشین
دانلود فایل صدای دور برداشتن موتور ماشین
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ترمز ماشین قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان