دانلود فایل صوتی روشن کردن ماشین
فاقد تصویر شاخص
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای استارت زدن ماشین  قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان