دانلود فایل صوتی صدای انفجار خمپاره
۱۵
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای انفجار خمپاره قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان