دانلود فایل صوتی صدای لولای درب چوبی
دانلود فایل صدای غژغژکردن لولای درب چوبی
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای غژغژکردن لولای درب چوبی قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان