دانلود فایل صوتی صدای نوشتن روی تخته سیاه
دانلود فایل صدای پاک کردن تخته سیاه
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای نوشتن روی تخته سیاه  قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان