دانلود فایل صوتی قرار دادن کارت
دانلود فایل صدای قراردادن کارت
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت صدای قراردادن کارت قرار گرفته است. دانلود    
توسط
تومان