دانلود فایل صوتی گذاشتن کارت
دانلود فایل صدای قراردادن کارت
دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای گذاشتن کارت  قرار گرفته است. دانلود
توسط
تومان