جستجوی گویندگان

دانلود موسیقی های زمینه

دوشنبه 10 دسامبر 2018

ضبط صدا برای پیام صوتی پیام صوتی چیست؟ احتمالا تا

دوشنبه 05 نوامبر 2018

گویندگی در رادیو (قسمت سوم) عوامل موثر در شخصيت و ص

شنبه 03 نوامبر 2018

گویندگی در رادیو (قسمت دوم) گوينده تخصصي اخبار برخ

شنبه 27 اکتبر 2018

ضبط صدا برای سیستم های VOIP (قسمت دوم) در مقاله قبل خ

چهار شنبه 24 اکتبر 2018

ضبط صدا برای سیستم های VOIP (قسمت اول) مجموعه آواگر ب

شنبه 29 سپتامبر 2018

گویندگی در رادیو راديو براي ادامه بقايش تغيير شکل

موارد بیشتر