جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای اروغ زدن و باد گلو

دانلود فایل صدای اروغ زدن و باد گلو
سه شنبه 06 مارس 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای اروغ زدن و باد گلو قرار گرفته است.

دانلود

business brochure design with colorful hexagonal shapes