جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای انداختن سکه در تلفن سکه ای

دانلود فایل صدای انداختن سکه در تلفن سکه ای
چهار شنبه 21 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای انداختن سکه در تلفن سکه ای قرار گرفته است.

دانلود

business brochure design with colorful hexagonal shapes