جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای تبر زدن

دانلود فایل صدای تبر زدن
دوشنبه 26 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای تبر و تیشه زدن قرار گرفته است.

دانلود

business brochure design with colorful hexagonal shapes