جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای شلیک گلوله یک

دانلود فایل صدای شلیک گلوله یک
پنجشنبه 11 آگوست 2016

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای شلیک گلوله قرار گرفته است.

دانلود

business brochure design with colorful hexagonal shapes