جستجوی گویندگان

دانلود فایل صدای ورق زدن روزنامه و کاغذ

دانلود فایل صدای ورق زدن روزنامه و کاغذ
سه شنبه 27 فوریه 2018

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ورق زدن روزنامه و کاغذ قرار گرفته است.

دانلود

business brochure design with colorful hexagonal shapes