دانلود فایل صدای دستگاه پخش سی دی

دانلود فایل صدای دستگاه پخش سی دی

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای دستگاه پخش سی دی  قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان