دانلود فایل صدای جریان الکتریسیته

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای جریان الکتریسیته قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان