دانلود فایل صدای ریختن سکه ها

دانلود فایل صدای انداختن سکه به زمین

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ریختن سکهها قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان