دانلود فایل صدای نوشتن روی تخته سیاه

دانلود فایل صدای پاک کردن تخته سیاه

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای نوشتن روی تخته سیاه  قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان