دانلود فایل صدای پرتاپ سکه

دانلود فایل صدای انداختن سکه به زمین

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای پرتاپ سکه  قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان