دانلود فایل صدای زنجیر چرخ

دانلود فایل صدای حرکت زنجیر

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای زنجیر چرخ  قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان