دانلود فایل صدای استیک درام

دانلود فایل صدای اسنیر درام

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای استیک درام گرفته است.

دانلود

توسط
تومان