دانلود فایل صدای ترقه و رعد و برق

دانلود فایل صدای ترقه و رعد و برق

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای ترقه و رعد و برق  قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان