دانلود فایل صدای تفنگ شکاری

دانلود فایل صدای گلنگدن کشیدن تفنگ

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای تفنگ شکاری  قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان