دانلود فایل صدای خرابی موتور ماشین

دانلود فایل صدای خرابی موتور ماشین

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای خرابی موتور ماشین  قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان