دانلود فایل صدای خراب شدن نوار

دانلود فایل صدای بستن درب زیرزمین

دانلود صدا های مورد نیاز جهت تدوین و صدا گذاری

این قسمت شامل انواع صدا های محیطی جانوری و اتفاقی میباشد

که در این قسمت فایلی جهت دانلود صدای خراب شدن نوار قرار گرفته است.

دانلود

توسط
تومان